maj28

Мониторинг и евалуација као основа за успешну примену Националног акционог плана Републике Србије за Резолуцију Савета безбедности УН-а 1325 –Жене, мир и безбедност

Мониторинг и евалуација као основа за успешну примену Националног акционог плана Републике Србије за Резолуцију Савета безбедности УН-а 1325 –Жене, мир и безбедност

Радионица је одржана 25. маја 2017. године у заједничкој реализацији Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Института за инклузивну безбедност из Вашингтона и Мреже организације цивилног друштва жене, мир и безбедност у Републици Србији. Предавач је био Мики Јачевић, потпредедник Института за инклузивну безбедност из Вашингтона.

Циљ радионице је активна дискусија о искуствима и праксама мониторинга и евалуације Националног акционог плана Жене, мир и безбедност у Србији.Радионица се састојала из две целине. Прву целину је чинило предавање и дискусија на тему глобалих трендова у изради акционих планова, национални акциони планови са значајним утицајем и национални акциони планови засновани на резултатима. Док је други део чинила симулација дизајна и мониторинг евалуације за други НАП 1325.

Основни принципи, циљеви и опредељења садржани у Националном акционом плану за примену Резолуције 1325 полазе од људске безбедности, родне равноправности и поштовања и унапређивања људских права жена . Да би се остварио квалитетнији резултат примене неопходан је фокус и усмеравање тежишта у спровођењу Националног акционог плана у наредном периоду ка локалном нивоу у Републици Србији, уз већу укљученост организација цивилног друштва. Такође, јако је битно дефинисати јединствену листу индикатора ради унапређења процеса једнобразног прикупљања података,као и једнобразну структуру извештаја о спровођењу НАП-а ради унапређења постојећег модела извештавања аналитичких група и истраживачких тимова у министарствима, канцеларијама, управама и агенцијама надлежним за спровођење Националног акционог плана. Закључком Владе 05 број 337-12773/2016-1 од 19. маја 2017. године усвојен Национални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020).