maj17

Izrada Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 - Žene, mir, bezbednost

Izrada Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 - Žene, mir, bezbednost

Beogradski centar za bezbednosnu politiku u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji organizovao je dvodnevne konsultacije povodom uključivanja civilnog društva u proces izrade i praćenja primene Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir, bezbednost u Republici Srbiji (NAP 1325), u Nišu od 11. do 12. maja 2016. godine.

Glavni ciljevi konsultacija, kojima je prisustvovala predstavnica Etno foruma, su:

- Da na osnovu vlasitog profesionalnog iskustva OCD evaluiraju proces sprovođenja NAP 1325 za period od 2010- 2015 i informišu se o njegovim detaljima;

- Da se OCD dodatno informišu i upoznaju sa procesom donašenja novog NAP 1325 za period od 2016- 2020;

- Da se kroz interaktivan rad, otvoreni dijalog i razmenu iskustava sa drugim učesnicama/cima formulišu zahtevi u vezi sa donošenjem novog NAP 1325;

- Da se OCD konslutuju o aktivnostima u vezi sa uspostavljanjem Mreže OCD za monitoring sprovođenja NAP 1325.

- Da se OCD bolje pripreme za predstojeće javne rasprave koje organizuju Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji.